ש.ל.ה


ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם מערכת ניפנדו.

העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

תהליך עסקי

 •  קבלת הזמנה מש.ל.ה לפורטל ניפנדו, תגובה להזמנה (אישור/ דחייה) - ספקי רנטגן לא מחויבים בהעברת התיחסות להזמנה.
 • ביצוע העבודה הנדרשת. אספקת הסחורה.
 •  קבלת מסר טיוטת חשבון (הוראה לחיוב) מש.ל.ה דרך Nipendo.
 • שליחת חשבונית מס על בסיס טיוטת החשבון (הוראה לחיוב).
 • קבלת מסר סטאטוס חשבונית מש.ל.ה.
 • קבלת אישור תשלום מש.ל.ה.

דגשים לגבי טיוטת החשבון

 • בסוף חודש תשלח מש.ל.ה טיוטת חשבון (הוראה לחיוב) המרכזת את פעילות הספק בחודש האחרון.
 • כל מרפאה תשלח טיוטת חשבון (הוראה לחיוב) נפרדת המרכזת את הפעילות שלה.
 • ברמת השורה ניתן לראות את פירוט ההוראה לחיוב בגין איזה הזמנה וקבלת טובין נשלחה ההוראה.
 • במידה ונתוני הטיוטה (הוראה לחיוב) אינם זהים לרישומי הספק יש לפנות לגורם הרלוונטי בש.ל.ה.
 • על בסיס הטיוטה (הוראה לחיוב) יש לשלוח חשבונית אחת.

חשבוניות

 • מרגע זה, משלוח כל החשבוניות יבוצע אך ורק דרך Nipendo.
 • כל חשבונית תתייחס לטיוטת חשבון אחת בלבד. על בסיס כל טיוטה יש לשלוח חשבונית אחת בלבד.
 • לא ניתן לשלוח חשבונית חלקית בגין הטיוטה.
 • כל חשבונית הנשלחת לש.ל.ה עוברת בדיקות וולידציה. יש להקפיד על זהות הנתונים מול טיוטת החשבון. חשבוניות דחויות לא ישלחו לש.ל.ה ולא ישלמו.
 • על מנת להימנע מאי תשלום החשבונית, חשבונית שנשלחה בעבר בנייר לפני עליית הפרויקט לא תשלח בשנית דרך ניפנדו, וזאת על מנת למנוע כפילויות.
 • מועד התשלום - יקבע בהתאם להסכם הספק מול ש.ל.ה,  התאריך הקובע כבסיס לתשלום ייקבע לפי תאריך העלאת החשבונית בניפנדו למעט חשבוניות שנדחו, ולא אושרו (קודמו לסטטוס אישור בפורטל)  קודם לכן.
 • ניתן להקליד חשבוניות רק עבור הטיוטות שנשלחו אלייך דרך הפורטל.
 • יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע שלך.
 • במידה והחשבונית בסטאטוס "נדחתה", יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה הרשומה בפרטי החשבונית:
 • לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.
 • ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי בש.ל.ה.
 • חשבוניות שנדחו בבדיקות הוולידציה לא ישלחו לש.ל.ה, באחריות הספק לתקן אותם.

תשלומים

 • לאחר ריצת התשלום בש.ל.ה יוצג לספק את פירוט החשבוניות ששולמו בריצת התשלום האחרונה.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר