אלביט יבשה

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם פורטל Nipendo.

העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים, לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

להלן דגשים והנחיות לגבי העבודה עם לקוח אלביט יבשה באמצעות פורטל Nipendo.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

כללי

 • ניתן לשלוח חשבונית אחת רק עבור הזמנה אחת ותעודת משלוח אחת. במקרה של אספקה לשיעורין עבור הזמנה אחת, נדרש להפיק חשבונית ייעודית עבור כל אספקה.

תהליך עיסקי

 • קבלת הזמנה מאלביט יבשה והצגתה בפורטל Nipendo.
 • העברת התיחסות להזמנה (אישור/ דחייה) על ידי הספק.
 • משלוח דיווחי אספקה עבור ההזמנה.
 • אספקת הטובין/ שירות לאלביט יבשה על ידי הספק.
 • קבלת מסר "קבלת טובין/ שירות" מאלביט יבשה אל הפורטל.
 • שליחת חשבונית מס על בסיס שורות הזמנה/ קבלת הטובין רק באמצעות הפורטל.
 • קבלת מסר סטאטוס חשבונית מאלביט יבשה.

הזמנות ודיווח אספקה

 • כל ההזמנות ועדכוני ההזמנות יוצגו בפורטלNipendo .
 • במידה וחסרה הזמנה יש לפנות לאיש הרכש באלביט יבשה.
 • יש לאשר את כל שורות ההזמנה הרלוונטיות טרם אספקת הסחורה/ מתן השירות ומשלוח  החשבונית.
 • לאחר אישור ההזמנה באחריות הספק לשלוח עבור כל אחת משורות ההזמנה דיווח אספקה עדכני.

קבלות

 • לאחר אספקת הסחורה, תבוצע קליטת טובין במחסני הלקוח.
 • קבלת הטובין תיווצר על בסיס מספר תעודת המשלוח שהפקת.
 • קבלות אלו ישודרו לפורטל ותוכל לצפות בהן בכל נקודת זמן.
 • החשבונית שתעביר בגין אותה אספקה, תבדק אל מול הנתונים בקבלת הטובין.

חשבוניות

 • מרגע זה, משלוח כל החשבוניות יבוצע דרך Nipendo בלבד.
 • ניתן לשלוח חשבונית רק עבור שורות הזמנה אשר אושרו על ידי הספק.
 • כל חשבונית תתייחס לתעודת משלוח אחת ולהזמנה אחת.
 • לא נדרש לשדר חשבוניות שנשלחו בעבר בנייר דרך Nipendo.
 • ברמת כותרת החשבונית יש להזין את מספר הזמנת הרכש של אלביט יבשה ואת מספר תעודת המשלוח של הספק. בשורות החשבונית יש לציין את מספר השורה בהזמנה אליה מתיחסת שורת החשבונית.
 • אם ההזמנה היא דולרית בשדה מטבע ההזמנה ברירת המחדל תהיה USD, יש להגדיר במטבע המס ומטבע החשבונית ILS, בסיום נגדיר את שער ההמרה.
 • החשבונית תשלח בגין הסחורה/ שירות שניתן על בסיס תעודת המשלוח וכנגד הזמנת הרכש.
 • במקרה של חשבונית שירות, יש להזין בשדה מספר תעודת המשלוח את מספר החשבונית
 • לאחר משלוח החשבונית על ידי הספק היא תעבור סט בדיקות וולידציה ובמידה והחשבונית תמצא תקינה היא תשלח לאלביט יבשה. אלביט ישלחו סטאטוס חוזר לחשבונית לידיעתו של הספק.
 • במידה והחשבונית תכשל בבדיקות בפורטל טרם שליחתה לאלביט יבשה, על הספק לטפל בה בהתאם לסיבת הדחייה שתוצג בפורטל.
 • במידה והחשבונית נמצאת בפורטל בסטטוס "ממתינה", יש לפנות אל איש הרכש המתאים באלביט יבשה.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר