בית בלב

      ספק יקר,

      ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם פורטל Nipendo.

      העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים, לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

      להלן דגשים והנחיות לגבי העבודה מול בית בלב בע"מ באמצעות פורטל Nipendo.

      הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

      כללי

      • ניתן לשלוח חשבונית אחת רק עבור הזמנה אחת ותעודת משלוח אחת. במקרה של אספקה לשיעורין עבור הזמנה אחת, נדרש להפיק חשבונית ייעודית עבור כל אספקה.

      תהליך עסקי

      • קבלת הזמנות מבית בלב והצגתה בפורטל Nipendo, אישור/ דחייה על ידי הספק.
      • אספקת הטובין/ שירות לבית בלב על ידי הספק.
      • קבלת מסר "קבלת טובין" מבית בלב אל הפורטל.
      • שליחת חשבונית מס על בסיס שורות הזמנה/ קבלת הטובין רק באמצעות הפורטל.
      • קבלת מסר סטאטוס חשבונית מבית בלב.

      הזמנות ומשלוחים

       • כל ההזמנות יוצגו בפורטל Nipendo.
       • יש לאשר את ההזמנות בפורטל בטרם שליחת החשבונית.

       דגשים לגבי קבלות טובין

       • לאחר אספקת הסחורה, תבוצע קליטת טובין במחסני הלקוח.
       • קבלת הטובין תיווצר על בסיס מספר תעודת המשלוח שהפקת.
       • קבלות אלו ישודרו לפורטל ותוכל לצפות בהן בכל נקודת זמן.
       • החשבונית שתעביר בגין אותה אספקה, תבדק אל מול הנתונים בקבלת הטובין.

       חשבוניות

       • מרגע זה, משלוח כל החשבוניות יבוצע דרך Nipendo בלבד.
       • כל חשבונית תתייחס לתעודת משלוח אחת ולהזמנה אחת.
       • לא נדרש לשדר חשבוניות שנשלחו בעבר בנייר דרך Nipendo.       
       • מועד התשלום יקבע בהתאם לנקוב בהזמנה, התאריך הקובע כבסיס לתשלום ייקבע לפי תאריך העלאת החשבונית לפורטל Nipendo (למעט חשבוניות שנדחו).
       • יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע שלך.
       • חשבונית ישנה - במידה וחלפו 180 ימים ומעלה ממועד ההפקה (תאריך החשבונית) עד שליחתה דרך הפורטל, החשבונית תדחה באופן אוטומטי ע"י המערכת בליווי הסבר.
       • מסמכים נלווים לחשבונית - במידה ויש ברשותך מסמכים שעליך לצרף לחשבונית, נא לצרפם בנפרד מתמונת החשבונית ולהעלותם כצרופה נפרדת במעמד העלאת החשבונית או בשלב מאוחר יותר.
       • במידה והחשבונית בסטאטוס "נדחתה", יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה הרשומה בפרטי החשבונית:

       א. לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.

        ב. ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי בבית בלב.

        בדיקות ולידציה לחשבונית:

       • קיימת בפורטל ההזמנה שנשלחה בחשבונית.
       • ניתן לשלוח רק חשבוניות שקליות
       • במקרה של חשבונית המבוססת על הזמנת מט"ח, יש לציין את שע"ח בין מטבע החשבונית למטבע ההזמנה
       • הכמות בשורת החשבונית תואמת לכמות בשורת קבלה.
       • הסכום של שורת החשבונית (והחשבוניות הקודמות) קטן או שווה לסכום שורת ההזמנה.

       הערה

       תהליך העבודה משתנה מלקוח ללקוח בהתאם להחלטתו

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר