MAX

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם nipendo.

העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים, לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך קליטת ואישור החשבוניות.


תהליך עסקי - תיאור ודגשים

 •          קבלת הזמנה מ MAX והצגתה בפורטל nipendo
 •          אין צורך באישור הזמנה על ידי הספק
 •          אספקת הטובין/ שירות על ידי הספק – אין להתחיל בעבודה לפני קבלת הזמנה לפורטל. על הספק לוודא שסכום ההזמנה תואם לעבודה שתבוצע 
 •          שליחת חשבונית מס על בסיס ההזמנה – ניתן לשלוח חשבונית בסכום שווה או קטן מסכום ההזמנה, אך לא ניתן לשנות את המחיר ליחידה (בקשה מפורשת מ- MAX)
 •          קבלת מסר סטאטוס חשבונית מ MAX לאישור או דחיית החשבונית


מודולים נתמכים

 •          הזמנות/ עדכוני הזמנות
 •          קבלות טובין
 •          חשבוניות מס
 •          חשבוניות עסקה
 •          תשלומים
 •          תנועות יומן לספק


חשבונית מס

 • חשבונית אחת תתייחס להזמנה אחת ולתעודת משלוח אחת בלבד.
 • חשבוניות עבור אספקת טובין חייבות לכלול את מספר תעודת המשלוח.
 • חשבונית עבור הזמנת שירות תיבדק אל מול ההזמנה התואמת (לא נדרשת קבלת טובין מצד MAX).
 • חשבונית עבור הזמנת טובין תיבדק אל מול ההזמנה והקבלה התואמות. במקרה שבו לא קיימת קבלה עדיין – החשבונית תמתין בפורטל עד להגעת הקבלה.
 • על הספק לשייך את החשבונית אל שורת/ שורות ההזמנה המתאימה בלבד. חשבונית אשר תקושר לשורת הזמנה לא מתאימה – תידחה ותועבר לטיפול הספק.
 • ניתן לשלוח חשבונית רק עבור הזמנות בסטאטוס "פתוחה" ו"מעודכנת".
 • התווים המיוחדים הבאים אסורים מלהופיע במספר החשבונית המוזן לניפנדו:    / \ : * ? ; " | 

סטאטוסים אפשריים לחשבונית:

 1.  בתהליך- החשבונית נקלטה במערכות הלקוח.

 2.  אושרה- החשבונית אושרה לתשלום.

 3.  שולמה- החשבונית שולמה/ נכללת בריצת התשלום הקרובה.

 4.  נדחתה- החשבונית נדחתה לטיפולו של הספק. במקרה זה תופיע סיבת דחייה ברורה ע"מ שהספק יוכל לטפל בנושא.


חשבונית עסקה

חשבונית העסקה תשלח כנגד הזמנה ותקבל את אותם סטאטוסים מהלקוח כמו חשבונית מס.

ניתן לשלוח חשבונית עסקה רק עבור הזמנה אשר מסומנת כהזמנת עסקה – סוג ההזמנה יכלול את המלה "עסקה".

לאחר קבלת התשלום עבור חשבונית העסקה, יש לשלוח חשבונית מס קבלה. "מסמך המקור" של החשבונית יהיה "חשבונית העסקה" ששולמה/ אושרה בפורטל.

ניתן לשלוח חשבונית מס קבלה עבור חשבונית עסקה אחת או יותר.

חשבונית מס הקבלה תיבדק אל מול נתוני חשבונית העסקה ותועבר אל הלקוח באופן אוטומטי.


קישורים שימושיים:

        שליחת חשבונית עבור שורות הזמנה

         מדוע החשבונית נדחתה?

         תיקון חשבונית

         סטטוס חשבונית

         שליחת חשבונית עסקה

         תשלומים (תקבולים)

         שליחת חשבונית מס על בסיס חשבון עסקה

         שליחת חשבונית על בסיס שורות קבלה

         תנועות יומן

        סיבות לחשבונית בסטטוס "ממתינה"

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר