KLA

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם Nipendo.

העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

תהליך עסקי

 •  קבלת הזמנה מ KLA אל Nipendo.
 •  יצירת דיווחי אספקה עבור ההזמנה.
 •  אספקת הטובין/ שירות- ובמקרה של טובין שליחת הסחורה עם תעודת משלוח מודפסת אל KLA.
 •  קבלת מסר קבלת טובין/ שירות מ KLA.
 • משלוח חשבונית מס על בסיס ההזמנה.
 • קבלת מסר סטאטוס חשבונית מ KLA.

דיווחי אספקה

 • יש ליצור דיווח אספקה עבור כל שורת הזמנה שאינה מסוג סיגנל.
 • עם קבלת דיווח האספקה KLA תחזיר סטאטוס אוטומטי: "נדחה" או "אושר" לגבי כל אחד ממועדי האספקה שדווחו.
 •  ניתן לצפות בריכוז דיווחי האספקה והסטאטוסים שלהם בלשוניות:

-          דיווחי אספקה חסרים

-          אספקות באיחור

-          אספקות קרובות

 • כל אחד מהדוחות הנ"ל כולל אפשרות ניווט מהירה אל שורת ההזמנה הקשורה.

משלוח חשבוניות

 • מעתה יש לשלוח את כל החשבוניות רק דרך הפורטל.
 • חשבונית אחת תתייחס להזמנה אחת ולתעודת משלוח אחת.
 • החשבוניות יבדקו אל מול ההזמנות והקבלות הקשורות.
 • את החשבוניות עבור הסיגנלים יש לשלוח כנגד ההסכם שאליו משויך הסיגנל.
 • קובץ תמונת החשבונית שנשלח אל Nipendo יהיה חשבונית מקור/ נאמן למקור בלבד.
 • ספקים ישראלים יכולים לשלוח רק חשבוניות שקליות (גם אם מטבע ההזמנה הוא דולר).
 • שער ההמרה בחשבונית יקבע בהתאם לתאריך החשבונית.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר