Supplier compliance request | התאמת ספק

הסבר כללי על 'קוביית' התאמת הספק

עדכון פרטי ספק ללא בקשת לקוח

אופציה 1: הספק מאושר במערכת ללא בקשות לקוח בעבר

הספק עדכן פרטים חדשים מיוזמתו (פרטי חשבון בנק/ פיננסים/כלליים...)- כפתור עדכון הלקוח יהיה פעיל, שורות הטאבים שעודכנו יהפכו לכחולות.

הספק שלח עדכון ללקוח וממתין לקבלת סטטוס (כרגע בסטטוס נשלח)- נוסף מספר בקשה של ניפנדו חדש, ופרטי השולחת והתאריך נוספו.

הלקוח שלח סטטוס מאושר/לא מאושר עבור עדכון הפרטים של הספק.

אופציה 2: הספק מאושר במערכת לאחר שליחת בקשת לקוח

הספק עדכן פרטים חדשים מיוזמתו (פרטי חשבון בנק/ פיננסים/כלליים...)- כפתור עדכון הלקוח יהיה פעיל, שורות הטאבים שעודכנו יהפכו לכחולות.

הספק שלח עדכון ללקוח וממתין לקבלת סטטוס חדש (כרגע בסטטוס נשלח)- מספר בקשה של ניפנדו מתעדכן, ופרטי השולחת והתאריך מתעדכנים. מספר הבקשה ותאריך ושם המבקש מצד הלקוח אינם משתנים.

הלקוח שלח סטטוס מאושר/לא מאושר עבור עדכון הפרטים של הספק.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר