Transaction Log

הכלי העיקרי והכי שימושי עבור מחלקת התפעול. אם נסתכל על המערכת כמערכת להזרמת מסרים בין לקוחות לספקים (כמו צנרת גדולה), אז ה- Transaction Log) TL) הוא הכלי שיאפשר לבחון אם הכל זורם נכון.

ה-TL מאפשר לצפות בכל הטרנזאקציות, הנכנסות והיוצאות מניפנדו, ומאפשר לדעת מה מצב המסרים בנקודת זמן מסוימת (בהנחה שהמסר נכנס למערכת ולא נפל על הברזל).

ניתן לעשות Resend לטרנזאקציות In בלבד (-כי טרנזאקצית In היא זו שמכוללת פעולה במערכת - הטרנזאקציה תועבר ל-UMS ושם תיווצר טרנזאקציות Out שתשלח ליעד של המסר).

למסרים שהועלו מהפורטל יש סיומת –bDox בשם ה-Source שחולל אותם.


Transaction In .1

בלשונית זו ניתן להריץ שאילתא על טרנזאקציות שנכנסו למערכת לפי מספר חיתוכים:

-תאריך

-המקור ששלח את הטרנזאקציה (לשים לב לבחור ב-Source שהוא bDoX), ואז לפי Local Session שמייצג את סוג הטרנזאקציה (למשל PO זה סוג של Local Session).

-מספר TransactionIn_ID

-סטטוס הטרנזאקציה לפיו ירוץ החיתוך.

לאחר קבלת תוצאות השאילתא, הקשה על מקש ימני על אחת הטרנזאקציות שהתקבלו יפתח אפשרויות שונות הקשורות בתפעול הטרנזאקציה:

-צפייה ב-XML הספציפי של הטרנזאקציה.

-ביצוע שליחה מחדש של הטרנזאקציה כפי שהיא. זוהי פעולת Resend ששולחת את אותו המסר כמו שהוא => נבצע Resend כאשר יש חשד שהייתה בעיית תקשורת שבגללה המסר לא הגיע. (בשונה מ- Resend, יש כלי Manual Send שהיעוד שלו הוא לשלוח את הטרנזאקציה בצורה ידנית, כך שיהיה ניתן לשנות את הקובץ XML ואז לשלוח אותו => נשתמש בכלי הזה כאשר יש צורך לבצע שינויים בטרנזאקציה שנשלחה ואז לבצע לה שליחה מחדש).

Transaction Out .2

אותו דבר כמו לשונית Transaction In, אבל על הטרנזאקציות שיוצאות מהמערכת.

(Doc-חיפוש טרנזאקציות לפי סוג ה) Document Relation .3

-הזמנות (PO)

-חשבוניות (Invoice)

-טיוטות חשבון (Invoice Draft)

-קבלות (Receipt)

-תעודות משלוח (Delivery Note)

-תשלומים (Payment)

-תנועות (Movement)

החיפוש עצמו הוא לפי מזהה מספרי של המסמך.

שימוש בתו '%' הוא כמו "Wild card": הביטוי '%111%' יחזיר לי גם את הערך 51118248 וגם את הערך 51731115.

שימו לב! כשנחפש לפי מספר הזמנה או מספר מסמך שהעתקתי מה-bDox יתכן והמספר יכיל רווחים – צריך לשים לב להוריד אותם בעת החיפוש.

TransactionIn_ID

מספר מזהה ייחודי (Unique) שניתן לכל טרנזאקציה שמגיעה למערכת (למשל מ-ERP של הלקוח).

TransactionOut_ID

מספר מזהה ייחודי (Unique) שניתן לכל טרנזאקציה שיוצאת מהמערכת שלנו (כלומר היא עברה Process במערכת).

שדה Active

הטרנזאקציה הפעילה האחרונה שעברה במערכת.

אם לקוח רואה הזמנה בפורטל גם הספק שמקושר אליו בוודאי רואה אותה.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר